Etiket arşivi: CHP

DUYURU /// CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : Hükümetin “Cemevleri” Konusundaki “İki Yüzlü ” Tutumunun Belgesi.

Basın Duyurusu;

Hükümetin “Cemevleri” Konusundaki “İki Yüzlü” Tutumunun Belgesi…

Cemevlerini ibadethane olarak kabul etmek istemeyen Maltepe Kaymakamlığının işlemine karşı; Hükümetin suskun kalması ve görevini yapmaktan kaçınması sebebiyle ;

Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kuruluna, Tarafımızdan itirazda bulunulmuştur.

İtiraz dilekçesinin örneği ilişiktedir.

Saygıyla sunulur.

Atilla Kart

Konya Milletvekili

Eki ;

Başbakanlık-Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığına sunulan 2 sayfadan ibaret dilekçe.

20 Mayıs 2015

Başbakanlık- Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına

Ankara

İtiraz eden :

Atilla Kart – TC 45304554606

Konya Milletvekili – Anayasa Komisyonu Üyesi

TBMM – Ankara.

İtiraz olunan işlem :

Başbakanlık – Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının 15.05.2015 tarih – 1443 sayılı işlemi.

İtiraz sebepleri :

(I) Maltepe Belediyesinin “Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmelidir.” yönündeki kararının iptali için, Maltepe Kaymakamlığı tarafından idari yargı nezdinde dava açıldığı basına yansıyan bilgilerden anlaşılmıştır.

Maltepe Kaymakamlığının, salt kendi tasarrufuyla ya da takdir yetkisiyle bu davayı açıp-açmadığı ; AİHM kararlarına ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eden bu davanın-başvurunun geri alınması için, Maltepe Kaymakamlığına Hükümet tarafından talimat verilip – verilmeyeceğine yönelik olarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası uyarınca yaptığımız başvuruya karşı ; mezkûr işlem ile, talebimizin “tavsiye ve mütalaa talebi” niteliğinde olduğu gerekçesiyle ; 4982 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmayacağı mealinde ve özü itibariyle “Red” niteliğinde işlem tesis edilmiştir.

(II) Mezkûr red işlemine karşı , yine ilgili Yasanın 13.maddesi uyarınca Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nezdinde itirazda bulunuyoruz. Şöyle ki;

(1) Maltepe Kaymakamlığının “icrai” nitelikte olan bir işlemi söz konusudur. Kaymakamlık, Maltepe Belediyesinin-Belediye Meclisinin tasarrufunun iptali için Yargıya başvurmuştur. Mülki İdarenin; icrai nitelikte olan, temel hak ve özgürlükler bakımından önemli sonuçlar doğurması kaçınılmaz olan bu tasarrufuna karşı, Başbakanlığın kararı ne olacaktır?

Başbakanlık “suskun mu” kalacaktır?

Yoksa, Anayasanın “eşitlik” başlıklı 10.maddesini, AİHM kararlarını, uluslararası sözleşmeleri esas alarak ; davanın geri alınması için, Maltepe Kaymakamlığına talimat mı verecektir?

Başbakanlığın, sözü edilen muhtemel her 2 tasarrufunun da, sonuçları itibariyle “icrai” nitelikte sonuçlar doğuracağı açıktır.

(2) Ancak, yine bir “AKP klasiğiyle” karşı karşıyayız.

Yıllardır “Alevi açılımı” ya da “Alevi Çalıştayları” adıyla özgürlük söylemlerini dilinden düşürmeyen Siyasi İktidar; bu söylemlerin uygulamaya geçmesine bir türlü izin vermemektedir. İki yüzlü siyaset anlayışını ısrarla sürdürmektedir.

Maltepe Kaymakamlığının temel hak ve özgürlükleri- inanç özgürlüğünü engellemeye yönelik olan bu işlemine karşı , Hükümetin kararı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının önemli bir bölümünün temel hak ve özgürlüklerini-inanç özgürlüklerini doğrudan ilgilendiren-etkileyen böylesine önemli bir başvuruya karşı ; bu başvurunun konusunun “tavsiye ve mütalaa” niteliğinde görülmesi; başlı başına sorumsuzluk, ciddiyetsizlik ve keyfilik anlamına gelmektedir.

(3) Kamuoyu ve milyonlarca yurttaşımız, Hükümetin bu konudaki kararının – resmi görüşünün açıklık kazanmasını beklemektedir.

Demokrasinin özünü, temel hak ve özgürlükler kavramının esasını teşkil eden ; toplumsal barışımızı doğrudan etkileyen böylesine önemli bir konunun ; Hükümet tarafından “tavsiye ve mütalaa” kavramları kapsamında kabul edilmesi tam anlamıyla keyfilik niteliğindedir.

Hükümet; bu konu Beni ilgilendirmez, bu konu yurttaşların kendi iç sorunudur” demek suretiyle ; görev ve sorumluluğunun gereğini yapmaktan kaçınmaktadır.

(III) Arz olunan ve re’sen görülecek sebeplerle; yasal dayanaktan yoksun olan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasasına tümüyle aykırı olan, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları arasında “ayırımcılık” sonuçlarını yaratan mezkûr işlemin itirazen kaldırılmasına karar verilmesini talep ederim.

İtiraz Eden

Atilla Kart

Konya Milletvekili

basn duyurusu 20 mays 2015 Hkmetin Cemevleri konusundaki iki yzl tutumu.docx

20 mays 2015 bilgi edinme deerlendirme kurulu bakanlna itiraz Maltepe Kaymakamln n ilemine kar.docx

Reklamlar

DUYURU /// CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : Kaymakamların Arkasına Sığınan Bir Hükümet.

4 Mayıs 2015

Basın Duyurusu;

Kaymakamların Arkasına Sığınan Bir Hükümet…

–Maltepe Kaymakamlığının, Maltepe Belediyesinin “Cemevleri İbadethanedir” mealindeki kararının iptali için, İdari Yargıya açtığı davayla ilgili olarak; 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası uyarınca Hükümete yönelttiğimiz başvurumuz metni ilişikte sunulmuştur.

Samimi ve dürüst olmayan siyaset anlayışını yansıtan bu süreci takip etmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygıyla sunulur.

Atilla Kart

Konya Milletvekili

Eki ;

1 sayfadan ibaret başvuru metni.

4 Mayıs 2015

Başbakanlık Makamına

Ankara

Konu ;

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun 4 ve müteakip maddeleri uyarınca; Maltepe Kaymakamlığının İdari Yargıya açmış olduğu dava hakkında, aşağıdaki sorularımızın cevaplandırılması talebinden ibarettir.

(I) Maltepe Belediyesinin “Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmelidir.” yönündeki kararının iptali için, Maltepe Kaymakamlığı tarafından İdari Yargı nezdinde dava açıldığı basına yansıyan bilgilerden anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi; AİHM’nin, “Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi gerektiğine” dair muhtelif kararları vardır. Bu anlamda , artık , Anayasanın 90/4 ve 138.maddeleri uyarınca, Yürütmeyi-Hükümeti bağlayan yargı kararları mevcuttur. Hal böyle olduğuna göre; bir İlçe Kaymakamının, İlçe Belediye Meclisi kararının iptali için açtığı davanın; hem AİHM kararlarına ve hem de Anayasada düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerle ilgili birçok maddeye aykırı olduğu açıktır. Böylesine yoğun ihlalleri içeren bir başvuruyu, İlçe Kaymakamının kişisel takdiri ya da tasarrufu olarak değerlendirmek mümkün değildir. İlçe Kaymakamının; Vali’nin ve bağlı olarak Bakanlığın Olur’u ve talimatıyla, sözü edilen davayı açtığı anlaşılmaktadır.

· 5-10 yıldan bu yana muhtelif “açılım vaadleriyle” demokratikleşme söylemini dile getiren Hükümetin; bu söylemlerinin tutarlı, samimi ve bütüncül olmadığı; günü kurtarmaya yönelik girişimlerden ibaret olduğu bu gelişmeyle bir kez daha doğrulanmıştır.

(II) Bu konudaki spekülasyonları sona erdirmek, tereddütleri gidermek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla; 4982 sayılı yasa uyarınca aşağıdaki hususların cevaplandırılmasını talep etmek gereği doğmuştur;

(1) Maltepe Kaymakamlığının açmış olduğu dava, Kaymakamın münferid tasarrufuyla ya da kişisel takdiriyle mi açılmıştır?

(2) AİHM kararlarına ve Anayasaya aykırılık teşkil eden bu başvurunun-davanın geri alınması için Maltepe Kaymakamlığına talimat verecek misiniz?

(3) Hükümet olarak bu konudaki görüşünüz-kararınız nedir?

Atilla Kart

Konya Milletvekili

4 Mays 2015 Basn Duyurusu Maytepe Kaymakamlnn Cemevleri hk dari Yargya at dava hk.docx

DUYURU /// CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : Kritik Konulara Girmek İstemeyen Anayasa Mahkemesi.

30 Nisan 2015

Basın Duyurusu;

Kritik Konulara Girmek İstemeyen Anayasa Mahkemesi…

Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan’ın ; “serbest-âdil-eşit seçim” yapılmasını engelleyen ve anayasal darbe boyutlarına ulaşan hak ihlallerinin hüküm altına alınması amacıyla , Tarafımızdan 3 Nisan 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesine 14 sayfadan ibaret dilekçeyle “Bireysel Başvuruda” bulunulmuş ve incelemenin “öncelikle ve tedbir yoluyla” yapılması talebi dile getirilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 1 aya yaklaşan süreye rağmen, başvuru hakkında inceleme yapmaması ve karar vermemesi üzerine ; bugün itibariyle Anayasa Mahkemesi yeniden başvurulmuş, Mahkemenin görevini yapması talep edilmiştir.

Başvuruya ilişkin dilekçe metni ilişikte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Atilla Kart

Konya Milletvekili

30 Nisan 2015

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına

Dosya No ;

2015/5948 sayılı başvuru.

Konu ;

Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan’ın ; anayasal darbe boyutlarına ulaşan hak ihlâllerinin tespiti ve hüküm altına alınması amacıyla yapılan mezkûr başvurunun öncelikle incelenmesi talebini bir kez daha dile getiren başvurudur.

(I) Cumhurbaşkanının “serbest-âdil-eşit” seçim yapılmasını engelleyen ve anayasal darbe boyutlarına ulaşan hak ihlallerinin hüküm altına alınması amacıyla, Tarafımızdan 3 Nisan 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesine 14 sayfadan ibaret dilekçeyle “Bireysel Başvuruda” bulunulmuştur.

Dilekçemizde ; Cumhurbaşkanlığı nüfuzunun kötüye kullanılması suretiyle “haksız oy teminine” yönelik olan ihlallerin, “mütemadi ve kronik” bir hal almış olması karşısında; başvurumuzun, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 73. maddesi uyarınca, öncelikle ve tedbir yoluyla incelenmesi talebi dile getirilmiştir.

Aradan geçen ve 1 aya yaklaşan süreye rağmen , bu yönde herhangi bir inceleme yapıldığına dair Tarafımıza hiçbir bilgi ulaşmamıştır.

(II) Dilekçede ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere; Cumhurbaşkanı ; örtülü ödenek ve Başbakanlığın 2012/15 sayılı genelgesi üzerinden kayıt ve yasa dışı harcamalar yapmaktadır.

· Nüfuzunu kötüye kullanarak, televizyonlar üzerinden her gün saatlerce ve canlı yayınlar yoluyla seçim propagandası yapmaktadır. Anayasanın 67/2.maddesinde düzenlenmiş olan “serbest-âdil-eşit” seçim yapılması sorumluluğunu ihlal etmekte ve “haksız oy teminine” yol açmaktadır. Yoğun kast altında mütemadi bir şekilde seçim suçu işlemektedir.

Cumhurbaşkanı, doğrudan AKP’nin seçim çalışmasını yönetmektedir.

Her biri başlı başına anayasal ihlal boyutlarını aşan yetki gasplarını mütemadi hale getirmiştir. Bu ihlal ve gasplar , yurttaş olarak hepimizin-herkesin hukukunu ihlâl etmektedir. Bu ihlâl ve gasplar, seçim güvenliğini tehdit eden boyutlara ulaşmıştır.

Bu ihlâller ve gaspların yarattığı hak ihlâllerinin varlığının, 7 Haziran öncesinde engellenmesi zorunluluğu vardır. Aksi halde iş bu davanın konusu kalmayacaktır.

(III) Anlatımı yapılan ve başvuru dilekçesinde ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelere rağmen, Anayasa Mahkemesinin; aleniyet kazanan ve sorumsuzca, hukuk tanımaz ve keyfi yollarla gerçekleştirilen bu ihlal ve gasplara karşı sessizliğini koruduğu görülmektedir.

Anayasa Mahkemesi adeta “Beni bu işe bulaştırmayın” demektedir. Bireysel sonuçları olan temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak örnek kararlar vermekten çekinmeyen Anayasa Mahkemesinin; Hükümetin ve Cumhurbaşkanının anayasal sorumluluğunu doğurması kaçınılmaz olan bu ihlâllere müdahale etmek istemediği görülmektedir. Anayasa Mahkemesi, bu anlamda “hukuk – yargı mercii” olmak yerine, “bürokratik bir merci” gibi davranma anlayışını sergilemektedir.

Anayasa Mahkemesini, asli görev ve misyonunu bir an önce yerine getirmeye davet ediyoruz.

Arz olunan sebeplerle; başvurumuzun konusuz kalmaması için, başvurumuz hakkında “öncelik ve tedbir” yoluyla inceleme yapılması yönünde “değerlendirme yapılmasını ve karar verilmesini” bir kez daha saygıyla talep ediyoruz.

Başvuruda Bulunan

Atilla Kart

Konya Milletvekili

basn duyurusu 30nisan 2015 Anayasa Mahkemesi.docx

CHP DOSYASI : CHP Seçim Programında Tarım Sektörü !..

Genel seçim öncesi siyasi partilerimizin iktidara gelmeleri halinde uygulayacakları parti programları açıklandı. Sayfalar dolusu bu programları okuyabilmek sıradan seçmen adına kolay bir iş değildir. Bu programları özetler halinde gazete ilanları ve bazen TV reklamları ile izlememiz olanaklı olsa da, AK-ŞAKA olarak okurlarımıza kısa bilgilendirmelerimizle katkı sunmaya devam ediyoruz.

Kısa süre önce CHP’nin Eğitim ve Öğretim Programını bir kısa makale dozunda sunmuştuk. Keza, HDP Programı içinde ayrı bir yazımız olmuştu. Bugün ise, ülkemizin tarım sektörü ile ilgili bazı mevcut verileri ve CHP’nin iktidar olması halinde uygulamayı taahhüt ettiği yaklaşımları sizler için özetlemeye çalışacağız.

Tarım sektörü, 2002 yılından 2014 yılına gelinirken küçülmüştür. Hepimizin bildiği üzere tarım ürünleri ihracatçısı olan Türkiye, bu dönem içerisinde bazı tarımsal ürünler dikkate alınırsa ithalatçı konuma gelmiştir. Bu 12 yıllık dönem sürecinde ülkemizde % 3.5-4 oranda büyüme saptanmış iken, tarım sektörümüz % 1.9 oranda küçülmüştür. Tarımsal ürün dışsatımı 1.8 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkmış iken, tarımsal dışalım 1.7 milyar dolardan 8.6 milyar dolara yükselmiştir. Yani, 12 yıllık evre içerisinde 15.3 milyar dolarlık tarımsal dış ticaret açığı oluşmuştur.

2002 ile 2014 arasında ülke nüfusu 11 milyon artarken, tarım için kullanılan alanlar 2.6 milyon hektar küçülmüştür (26.6 milyon hektardan 23.9 milyon hektara gelindi). 2002 yılının 7.5 milyon kişilik tarımsal istihdam sayısının 2014 itibari ile 5.5 milyon kişiye düştüğünü de TUİK açıklamaktadır.

20 ilimizde tarım sektörü çözülmüştür ki, Ardahan da kayıp % 55, Hakkari de % 43.3 ve Kars ta ise % 38.4 küçülme vardır.

Buna karşın bankalara olan çiftçi borcu çok artmıştır. 2002 yılı verilerine göre 4.1 milyar TL olan çiftçi borçları 2014 yılında 47.3 milyar TL olmuştur. Çünkü tarımsal alan üreticisi emeğinin karşılığı alamamakta ve arada kazanan aracılar olmaktadır. Üreticinin tarlasından markete gelinceye kadar beş misli artan fiyatlar bunu göstermektedir. Kaldı ki, 2002 yılında 1.30 TL olan mazot 2014 sonu itibari ile 4 TL den fazladır. Keza 2002 itibari ile tonu 373 TL olan gübre bugün 1.650 TL olmuştur.

Burada son yıllar içinde tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki coşkuyu da unutmamak gerekiyor. Maydanoz bile % 411 zamlanmıştır. Buna karşılık buğday, arpa, baklagiller gibi temel ürünlerinde rekolte düşmüştür. Et bile ithal edilen bir meta olmuştur. Saman dışalımı da komedi sayılabilir.

Tarım sektörünün bu sıkıntılı tablosu için, CHP programında oldukça geniş bir yer ayrılmıştır. Kuşkusuz bunları teker teker yazmak okuyucumuzu rahatsız edebilir. Bu nedenle önemli saydığımız noktaları kısaca ve satırbaşı hesabı ile sunmak istiyoruz.

– Tarımın temel girdisi olan mazotun litresi 1.5 TL olacaktır;

– Teşvik edilecek ürünler bir yıl önceden ilan edilecektir;

– Küçük çiftçinin yetersiz geliri için asgari ücret düzeyi dikkate alınacaktır;

– 30 yaşın altındaki tarım çalışanlarının sosyal güvenlik primlerini Hazine karşılayacaktır;

– Aile işletmeleri ve küçük üreticilerin ürünleri için kurumsal yönlendirme yapılacaktır;

– Tarım alanlarının tahsisi adına ‘Arazi Edinme Ofisi’ kurulacaktır;

– Hazine arazileri bir düzen içerisinde tarıma kaydırılacaktır ve 49 yıllığına kiralama sistemi kurulacaktır;

– Meralar ıslah edilecek ve yem bitkileri üretimi teşvik edilecektir;

– Yeni tarım teknolojileri için çiftçilere uygulama alanları açılacaktır;

– Çiftçiler AR-GE programına dâhil edilecektir;

– Ekonomik değeri yüksek üretim ve makine destekli tarım özendirilecektir;

– GDO güvenliğine önem verilecektir;

– Toprak için uygun tohuma ve organik tarıma ayrıcalık sağlanacaktır,

– Kooperatifçilik ile birlikte ve düzenli tarım koşulları yaratılacaktır;

– Üretimden dağıtıma kadar destek sağlanacak ve özerk kooperatifçilik siyasetten arındırılacaktır;

– Pazarda tekelleşmenin önü kapatılacaktır;

– Zincir marketlerin üretimden tüketime olan yol haritası düzgün tutulacaktır;

– Tüketiciye makul emek karşılığı ödenmesi kooperatifler ve zincir marketler aracılığı ile düzenlenecektir.

Sayın okurlarım, biliyorum kuru bir yazı oldu ama bütün programı kısmen olsa da sizlerle bir yazı ile buluşturmak için başka çaremde yoktur. Kısacası, tarımsal yanlışların güncel gelişmeler dikkate alınarak ve üretici ile tüketici lehine düzeltilmesi için bunlar gerekli görülmüştür CHP programında.

Kıssadan hisse: “Önüne çıkan yanlışa ne kadar çabuk hayır diyebilirsen, doğru olan karşına o denli çabuk çıkar!” (Ausey).

Erdal Akalın (30.04.2015)

DUYURU /// CHP VEKİLİ ATİLLA KART : Örgütlü Olarak Suç İşleyen Başbakan ve Bakan’ları Koru yan Savcılık Makamları .

24 Nisan 2015

Basın Duyurusu;

Örgütlü Olarak Suç İşleyen Başbakan ve Bakan’ları Koruyan Savcılık Makamları …

1998 ila 2006 yılları arasında Türkiye’de 8 ayrı Kurum’da rüşvet verildiğine dair ortaya çıkan uluslararası belgelerle ile dosyaları ; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Adalet Bakanı sümenaltı etmiştir.

26.12.2012 tarihinde Adalet Bakanlığına intikal eden bu dosyalarla ilgili fail ve sorumlular hakkında; dönemin Başbakanı, Adalet Bakanı soruşturma izni sürecini başlatmamışlar , dosyaları sümenaltı etmişlerdir. Başbakan ve Adalet Bakanı en hafif nitelendirmesiyle, görev ve yetkilerini kötüye kullanmışlardır.

Dramatik ve kabul edilemez bir diğer husus şudur; böylesine bâriz suç ihlâli karşısında bile , artık büyük ölçüde vesayet altında görev yaptıkları bilinen Savcılık Makamları ; Adalet Bakanlığının 2011/100-1 sayılı genelgesinin gereğini yapma cesareti ve sorumluluğunu gösterememişler, görevlerini doğru ve tarafsız bir şekilde yapamamışlar; Başbakan ve Adalet Bakanı hakkında takipsizlik kararı verme dirayetsizliğini ve sorumsuzluğunu göstermişlerdir. Görevlerini doğru ve tarafsız bir şekilde yapamaz hale gelmişlerdir.

Mezkûr karar , ilgili Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde Tarafımızdan itiraza konu edilmiştir. Sulh Ceza Mahkemelerinin kuruluş amacı ve özel yetkili mahkeme niteliğinin bulunduğu gözönüne alındığında; itirazın sonucu hakkında da ihtiyatlı değerlendirme yapılması gerektiğini şimdiden ifade etmekte yarar görüyoruz. Anayasal sistemin, siyasi iktidar eliyle kuşatılmış olması ve askıya alınmış olmasına rağmen; hukuk ve hak mücadelesinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini yine yeri gelmişken ifade ediyoruz.

İtiraz dilekçesinin örneği ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımla.

Atilla Kart

Konya Milletvekili

************

24 Nisan 2015

Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına

Ankara

Dosya No ; 2014/6721 Basın Sor.no.

2015/778 Basın Karar no.

Takipsizlik Kararına

İtiraz Eden ;

Atilla Kart

Konya Milletvekili.

TBMM – Ankara.

İtiraz olunan karar ;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı – Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosunun 23.03.2015 tarih , 2014/6721 – 2015/778 sayılı takipsizlik kararı..

T.Konusu ;

Savcılık Makamının mezkûr takipsizlik kararı; hukuka ve dosya kapsamına aykırı olmanın ötesinde, Adalet Bakanlığının 2011/100-1 sayılı genelgesine de aykırı olmakla, mezkûr kararın itirazen kaldırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

Tebliğ Tarihi ;

Mezkûr karar, TBMM’de bulunan ve Savcılık Makamı tarafından da bilinen adresim yerine , her nedense Konya’da ikamet etmediğim adrese gönderilmiştir. Seçim çalışmaları sebebiyle Konya’ya gittiğimde, 20 Nisan 2015 tarihinde karara muttali olunmuştur.

Usule uygun tebligat yapılmamıştır.

Ittıla tarihi itibariyle, süresi içinde iş bu itiraz yapılmıştır.

İtiraz sebepleri;

(I) 16 Aralık 2014 tarihli suç duyurusu dilekçemizde müsned suçlamalar ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Adalet Bakanlığına gönderilen 16.12.2012 tarihli yazı ve eklerine göre; yabancı şirketler, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkede rüşvet dağıtmışlardır.

Türkiye’de 1998 ila 2006 yıllarında ; aralarında İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyeleriyle bazı Bakanlıkların bulunduğu 8 Kurumda rüşvet dağıtılmıştır.

(II) Türkiye’de rüşvet dağıtıldığına ilişkin uluslararası belgelerin dayanakları 28.04.2010 tarihinden itibaren, ilgili Resmi Merciler tarafından takip edilmeye başlanmıştır. Bu takibin sonucunda yukarıda sözü edilen 26.12.2012 tarihli belge ve ekleri Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığına ulaşmıştır. Anlatımı yapılan bu dokümanlar, uluslararası sözleşmeler gereğince bağlayıcı nitelikte olan belgelerdir. İdari ve adli yönden işlem yapılması zorunlu olan belgeler niteliğindedir.

Esasen, uluslararası sözleşmelerde bu anlamda bağlayıcı bir hüküm olmasa bile; hukukun ve mevzuatımızın gereği olarak, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığının önce idari soruşturma ve sonucuna göre de adli süreci başlatması sorumluluğu vardır.

Bu sorumluluk Başbakan ve Adalet Bakanı için 26.12.2012 tarihinden itibaren başlamıştır. Başbakan ve Adalet Bakanı yönünden en hafif nitelendirmesiyle “görevi kötüye kullanma” eylemi söz konusudur. Bu suça yönelik zaman aşımı süresinin ise, suç tarihi olan 26.12.2012 tarihinden itibaren başlayacağı açıktır.

(III) Müsned suçlamanın, Bakanlar Kurulunun genel siyaseti ve Bakan’ların takdiriyle veya görevleriyle ilgisinin olmadığı açıktır.

Genel siyaset ve takdir kavramıyla ilgisi ve illiyeti bulunmayan, doğrudan ve münferiden gerçekleştirilen bir eylem ve suç söz konusudur. Bu takdirde Anayasanın 100 ve İçtüzüğün 107. maddelerindeki prosedürün söz konusu olmayacağı, ilgili Savcılığın doğrudan fezleke düzenlemesi gerektiği, Adalet Bakanlığının 21.12.2011 tarih – 100/1 sayılı genelgesinin 3.bendinde açık olarak ifade edilmiştir. Ortada “kişisel suç” niteliğinde olan bir eylem mevcuttur. Savcılık Makamının, ilgili Başbakan veya Bakan’ın ifadesine başvurmadan , mevcut bulguları gözönüne alarak fezleke düzenlemesi gerektiği mezkur genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Başbakan ve Adalet Bakanı, görev ve yetkilerini kötüye kullanarak rüşvet dosyasını kapatmışlardır. Yasal yönden bağlayıcı nitelikte olan uluslararası belgelerin gereği yapılmamıştır.

Şüpheliler, suçlamaların, zamanaşımına uğramasını amaçlamışlardır. Dosyanın her 2 Şüpheli tarafından sümenaltı edildiğini gösteren somut bulgular söz konusudur. Şüpheliler, idari ve adli sürecin işletilmesini, başlatılmasını engellemişlerdir. Yoğun kast altında nüfuzunu kötüye kullanmışlardır.

(IV) Özetle ;

Takdiri zaafiyetin ötesinde, maddi bulgular ve tespitler yönünden de zaafiyet ile malül olan, dosya kapsamı ve Adalet Bakanlığının 100/1 sayılı genelgesini görmezden gelen bir karar söz konusudur.

Bu anlamda , 2802 sayılı Yasanın 68 ve 69. maddeleri kapsamında; görevin doğru ve tarafsız yapılmadığını gösteren bulgular söz konusu olmakla; hukuka bâriz ve fâhiş ölçülerde aykırı olan ve Başbakan ile Adalet Bakanı hakkında tesis olunan mezkûr takipsizlik kararının itirazen kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Muteriz

Atilla Kart

Konya Milletvekili

24 nisan 2015 basn duyurusu su ileme imtiyaz olan Babakan ve Bakanlar.docx

YOLSUZLUK DOSYASI /// VİDEO : CHP’DEN ANKARA BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK’E YOLSUZLUK İDDİASI

VİDEO LİNK :

http://www.takunya.tv/chp-li-aykut-erdogdu-gokcek-e-videolu-rusvet-yaniti

ÖZEL BÜRO NOTU :AKP’YE OY VEREN % 50 VATANDAŞ BUNU BİLDİĞİ HALDE HALA GİDİP BU ADAMLARA OY VERİYORSA DURUM AVLANMAYA GİDERKEN SÜREKLİ AYIYA YAKALANIP DÜZÜLEN AVCININ DURUMUNA DÜŞMÜŞTÜR. BAŞKA DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUZ. BENİM HIRSIZIM İYİ ÇÜNKÜ MÜSLÜMAN ADAM, HEM NAMAZINDA HEM NİYAZINDA HEMİ DE ABDESLİ DERSENİZ KIÇINIZDAN O KAZIK HİÇ ÇIKMAZ SEVGİLİ VATANDAŞIM.

DUYURU /// CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : “Kadir Abi’nin” Muteme d Bilirkişilerine Yargı “Dur” Dedi….

6 Nisan 2015

Basın Açıklaması ;

Kadir Abi’nin” Mutemed Bilirkişilerine Yargı “Dur” Dedi….

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/941 esas sayılı dosyasının 10 Mart 2014 tarihinde yapılan duruşmasında; Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da aralarında bulunduğu Sanıklar hakkında delil yetersizliğinden dolayı beraatlerine karar verilmişti.

11 Mart tarihinde yaptığımız basın açıklamasında; duruşmada dinlenilen 4 kişilik Bilirkişi Heyetinin, Büyükşehir Belediye Başkanıyla adeta özdeşleştiklerini, Bilirkişilerin Taraf konumuna geldiklerini, meramlarını anlatırken “Kadir Abi” diyerekve ayrıca tarihi eserlerden de “… çanak-çömleğin ne önemi var…” anlayışıyla gayri ciddi ve sorumsuz bir yaklaşım içinde olduklarını, bu durumun Bilirkişilik niteliğiyle bağdaşmadığını dile getirmiştik.

Bilirkişiler adeta Büyükşehir Belediye Başkanının savunmanı konumundaydılar. En hafif deyimiyle “Yargının siyasi otoriteye bağımlılığını” gösteren bürokratik bir yapılanma gerçeği ortaya çıkmıştı.

Dosyanın Müştekisi ve Suç Duyurusunda Bulunanı konumundaki İETT Eski Genel Müdür Vekili Cemal Acar’ın üstün gayreti ve takibi sonucunda; itiraz mercii konumunda olan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi 25.03.2015 tarihinde ve oy birliğiyle; Hakimin reddi ve bağlı olarak Bilirkişilerin reddi konusunda ciddi ve somut bir sürecin bulunduğunu hükme bağlamıştır. Bu karar, beraat kararını ortadan kaldıracak niteliktedir.

Otogar- Bağcılar-Başak Konutları- Olimpiyat Köyü Metrosunda asgari şartlarda doğmuş bulunan 500 Milyon Dolarlık kamu zararıyla ilgili olan bu iddialar, bulgular ve somut gelişmeler; Yargıtay aşamasında da takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.

Atilla Kart

Konya Milletvekili

6 NİSAN 2015 BASIN AÇIKLAMASI Kadir Abinin Mutemed Bilirkişileri ne Yargı Dur Dedi.docx